11 grudnia 2018

Konkurs Regulamin

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/siecrowerowa oraz na stronie https://siecrowerowa.pl/akcja-zaznaczania-miejsc-i-konkurs/#more-1569 jest Stowarzyszenie Sieć Rowerowa, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim, z siedzibą w Straszynie, ul. Lipowa 8, 83-010 Straszyn, NIP: 6040197058.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu informacji znajdującej się na fanpage’u https://www.facebook.com/siecrowerowa oraz w serwisie https://siecrowerowa.pl/akcja-zaznaczania-miejsc-i-konkurs/#more-1569.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa do dnia 16 grudnia 2018 roku do godz. 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 ust. 1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms,
  • przestrzegające regulaminu serwisu SiećRowerowa.pl znajdującego się pod adresem https://siecrowerowa.pl/regulamin/.

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adresu e-mail na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie danych osobowych Uczestnika w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/siecrowerowa w celu ogłoszenia wyników.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłaszać, w terminie określonym w §1 ust. 5 Regulaminu, Punkty na mapie w ramach serwisu https://siecrowerowa.pl/mapa.

2. Konkurs podzielony jest dla dwóch kategorii Uczestników:

a) tych, którzy już od jakiegoś czasu zaznaczają punkty i podali wcześniej Organizatorowi konkursu swój adres e-mail,

b) tych nowych współtwórców mamy, którzy od opublikowania posta na fanpage’u https://www.facebook.com/siecrowerowa, tj. od dnia 2 grudnia 2018 roku, godz.: 18:28, utworzą najwięcej zgłoszeń pod jednym adresem e-mail.

3. Konkurs przebiega następująco:

a) do dnia 16 grudnia 2018 roku do godz. 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Punkty,

b) najpóźniej w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 18:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/siecrowerowa.

4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przy zgłoszeniach.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są koszulki MapoTwórcy:

a) dla osób wskazanych w § 2 pkt a) Regulaminu przewidziano 4 koszulki,

b) dla osób wskazanych w § 2 pkt b) Regulaminu przewidziano 3 koszulki.

2. Jednorazowa wartość koszulki MapoTwórcy wnosi 30-50 PLN.

3. Jury konkursowe wyłania Organizator konkursu.

4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą e-mailową, o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

6. Nagrody zostaną dostarczone w styczniu 2019 roku z uwzględnieniem podania przez Laureatów rozmiarów koszulek.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, Użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do wszelkich treści w ramach Konkursu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@siecrowerowa.pl .

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie na adres e-mail kontakt@siecrowerowa.pl z tytułem „Reklamacja” w terminie 5 od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 16 grudnia 2018 roku. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 17 grudnia 2018 roku. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie e-maila na adres e-mail, z którego Organizator konkursu otrzyma reklamację. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie e-mailowej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu ogólnym o danych osobowych (RODO) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. obowiązujące przepisy prawa polskiego.