26 października 2018

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SiecRowerowa.pl

Data wejścia w życie: 28.10.2018

 • 1. Postanowienia ogólne.
  1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występuje odwołanie do poniższych terminów, należy im nadawać zdefiniowane znaczenie:
   1. Hasło – ciąg znaków zabezpieczających korzystanie z Konta,
   2. Konto – część Serwisu umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z Serwisu i przypisanych do Konta funkcjonalności, dostępna po użyciu Loginu i Hasła,
   3. Login – indywidualne oznaczenie Usługobiorcy w Serwisie, którym posługuje się on w celu połączenia się z Kontem,
   4. Mapa – interaktywna mapa umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zgodnie z licencją ODbL –
   5. OpenStreetMap, dostępną pod adresem openstreetmap.org.pl/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/warunki-licencyjne/licencja-odbl/,
   6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie,
   7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem siecrowerowa.pl,
   8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów
   9. teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, wskazane w treści Regulaminu,
   10. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności Serwisu,
   11. Usługodawca – Stowarzyszenie Sieć Rowerowa, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim, z siedzibą w Straszynie, ul. Lipowa 8, 83-010 Straszyn, NIP: 6040197058.
  2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu.
 • 2. Rodzaje i zakres Usług.
  1. Usługodawca w ramach świadczonych Usług umożliwia Usługobiorcy:
   1. współtworzenie interaktywnej rowerowej mapy Polski,
   2. wyznaczanie sieci tras rowerowych,
   3. korzystanie z rowerowej mapy Polski i sieci tras rowerowych, w tym wyznaczanie własnej trasy,
   4. geolokalizację na rowerowej mapie Polski lub sieci tras rowerowych,
   5. przeglądanie innych stron internetowych Serwisu, niezwiązanych z Mapą,
   6. komentowanie treści zawartych w Serwisie,
   7. otrzymywanie na podany adres e-mail informacji w formie newsletteru.
  2. W ramach Usługi, o której mowa w ust. 1 pkt a) Usługobiorca może rysować na Mapie lub zgłaszać Usługodawcy obiekty i stan tras rowerowych. Rysowanie na Mapie wymaga jednak uzyskania od Usługodawcy odpowiednich uprawnień.
  3. O ile w ramach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca przesyłać będzie Usługodawcy zdjęcie obiektu lub stanu trasy rowerowej, Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego zdjęcia bez ograniczeń terytorialnych (cały świat). Pola eksploatacji zdjęcia to wprowadzanie go do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej społeczeństwa informatycznego (Internet), wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie w bazach danych, wykorzystanie w celu promocji Usługodawcy i prezentacja w Serwisie oraz zwielokrotnianie techniką analogową lub cyfrową. Usunięcie Konta, o ile przesłanie zdjęcia odbywa się za jego pośrednictwem, nie ma wpływu na tę licencję.
  4. Korzystanie z Usług dostępne jest, w zależności od wyboru Usługobiorcy, w sposób anonimowy, z podaniem adresu e-mail lub za pośrednictwem Konta.
  5. Utworzenie Konta wymaga rejestracji w Serwisie na dedykowanej do tego stronie internetowej lub skorzystania z serwisu Facebook.com. W pierwszym przypadku, w celu utworzenia Konta Usługodawca podaje Usługobiorcy Login i adres e-mail oraz wybiera Hasło. W drugim przypadku, korzystanie z Konta odbywa się z użyciem danych identyfikujących i weryfikujących Usługobiorcę w serwisie Facebook.com. Z serwisu Facebook.com Usługodawca otrzymuje dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail, a także informacje profilowe o charakterze publicznym, jeżeli pozwalają one na identyfikację osoby fizycznej.
  6. W ramach Serwisu Usługodawca może poza wskazanymi w ust. 5 powyżej, w zależności od Usługi, z której korzysta Usługobiorca, przetwarzać także inne dane osobowe Usługobiorcy, takie jak adres e-mail i IP komputera.
  7. Korzystanie z Usług związanych z Mapą oznacza zaakceptowanie licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) dostępnej pod adresem openstreetmap.org.pl/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/warunki-licencyjne/licencja-odbl/ .
  8. Dostęp do wszystkich Usług jest bezpłatny. Nie wyklucza to jednak wprowadzenia w przyszłości opłat od dowolnych Usług wybranych przez Usługodawcę.
 • 3. Warunki świadczenia Usług.
  1. W celu korzystania z Usług należy spełniać poniższe warunki techniczne:
   1. posiadać dostęp do sieci Internet,
   2. posiadać przeglądarkę internetową FireFox, Chrome, Safari, Edge lub Operę oraz ich mobilnych odpowiedników z wersją nie starszą niż rok względem czasu kalendarzowego.
  2. Serwis jest dostępny i otwarty dla każdego, kto korzysta z sieci Internet, z zastrzeżeniem, że dostęp do części Usług wymaga posiadania Konta w Serwisie lub uzyskania od Usługodawcy odpowiednich uprawnień (rysowanie map).
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do niektórych Usług w przyszłości.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy możliwe jest wyłącznie po akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią informacji dotyczących danych osobowych.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu.
 • 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Polityka plików Cookies.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Usługodawca. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się z nim kontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@siecrowerowa.pl.
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług wskazanych w Regulaminie i wykonania umów o świadczenie Usług, zgodnie z §7 Regulaminu i art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odbiorcami danych osobowych są współpracownicy Usługodawcy.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług, a po jej rozwiązaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
  5. Usługobiorca ma prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
   3. do przenoszenia danych.
  6. Usługobiorca może wykonać wskazane w ust. 5 prawa, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ust. 1.
  7. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje, w jaki sposób można to zrobić, znajdują się na stronie infografika1.uodo.gov.pl/#prywatna-krok1.
  8. Podanie danych osobowych jest, z wyjątkiem anonimowego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością założenia Konta. Do takich danych osobowych zalicza się, w przypadku logowania za pośrednictwem serwisu Facebook.com: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail oraz informacje profilowe ogólnie dostępne, jeżeli stanowią dane osobowe, a w przypadku logowania poprzez Serwis: adres e-mail, jeżeli pozwala na identyfikację danej osoby fizycznej.
  9. Polityka przetwarzania plików Cookies znajduje się pod adresem: siecrowerowa.pl/polityka-prywatnosci.
 • 5. Szczegóły dotyczące Konta i newsletteru.
  1. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
  2. Konto umożliwia, o ile Usługobiorca przyznał Usługodawcy takie uprawnienie, współtworzenie poprzez rysowanie interaktywnej mapy Polski. W braku takiego uprawnienia, Usługobiorca korzystający z Serwisu za pośrednictwem Konta, może korzystać z pozostałych Usług oferowanych w Serwisie.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji publikowane przez Usługobiorcę.
  4. W ramach Usługi newsletteru, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy informacje na temat Serwisu, jego zmian i rozwoju. Usługodawca nie dostarcza innych informacji, w szczególności niezamówionych informacji handlowych. Korzystanie z Usługi newslettera wymaga podania adresu e-mail oraz akceptacji Regulaminu. Wypisanie się z newslettera możliwe jest w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: unsubscribe@siecrowerowa.pl.
 • 6. Pozostałe warunki korzystania z Serwisu.
  1. O ile taka funkcjonalność jest dostępna dla danego Usługobiorcy, Usługobiorca może publikować informacje w Serwisie, z zastrzeżeniem ust. 2-6 poniżej. W szczególności, publikowanie takich informacji możliwe jest za pośrednictwem komentarzy po zalogowaniu w Serwisie do Konta lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com.
  2. Niedozwolone jest tzw. lokowanie produktu, w szczególności treści reklamowych, marketingowych lub promocyjnych dotyczących produktów lub usług. Niedozwolone jest również publikowanie linków do stron internetowych.
  3. Niedozwolone jest publikowanie informacji niezgodnych z prawdą lub niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.
  4. Publikowane informacje nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
  5. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia informacji z Serwisu w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku jej usunięcia Usługobiorcy w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 • 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.
  1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje (i) z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, w szczególności z chwilą zaakceptowania Polityki Cookies, (ii) utworzenia Konta, (iii) podania adresu e-mail w celu korzystania z newsletteru lub (iv) opublikowania komentarza w Serwisie.
  2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki Regulaminu.
  3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Usługobiorca potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
  5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  6. Usługobiorca będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@siecrowerowa.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  7. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@siecrowerowa.pl
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z Usługobiorcą, jeżeli jego działanie jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 • 8. Odpowiedzialność.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji umieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Usługobiorców oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te informacje. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji informacji publikowanych przez Usługobiorcę w Serwisie.
  2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie.
  3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Wszelkie umieszczone w Serwisie treści, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu Usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
  4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i Usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
  6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
  7. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 • 9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego.
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
  2. Jakiekolwiek zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym także odnoszące się do prawdziwości i prawidłowości zawartych w Serwisie treści można zgłaszać poprzez link: siecrowerowa.pl/kontakt/ znajdujący się na każdej stronie Serwisu. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
  3. Odpowiedzi na zgłoszenia lub reklamacje będą udzielane na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany przy zgłoszeniu.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia lub reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Zgłoszenia lub reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 • 10. Postanowienia końcowe.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
  2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez komunikat zamieszczony w Serwisie.
  3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki.
  4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
  6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Usługobiorcami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.